Menu
Advies

RCM levert de beste resultaten op als het wordt toegepast door werkgroepen, samengesteld uit degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en degenen die verantwoordelijk zijn voor de bediening, met een facilitator als begeleider.

RCM belichaamt een nieuwe manier van denken over betrouwbaarheid en risicomanagement, die in veel opzichten indruist tegen de intuïtie. Eén van de factoren die het meest bepalend is voor het met succes toepassen van RCM, is daarom niet alleen het toepassen van de gestructureerde RCM-methode, maar ook het veranderen van hoe mensen denken. Wij weten uit ervaring dat wanneer er aan dit aspect van omgaan met veranderingen te weinig aandacht wordt geschonken, bedrijven RCM verkeerd toepassen en/of het onderhouds-concept dat uit het RCM-proces naar voren komt ronduit verwerpen, zodat de bijbehorende investering in rook opgaat.

besluitvorming, voorbreiding, tijdens en na het project.

Voor, tijdens manier van denken, informeren eover de methode, creeren van ene vragende klant, teamslectie, planning, projectvoorbereiding, verkrijgen van middelen, omgaan met onregelmatigheden,

 • De werkgroepleden motiveren en de cultuuromslag stimuleren.
 • Erop toezien dat de resultaten van de analyses in praktijk worden gebracht en geborgd.
 • Met het management afstemmen welke systemen het meest in aanmerking komen voor RCM2.

 

 • Goed geformuleerde doelstellingen en de wijze waarop ze worden beoordeeld
 • Krachtige leiderschap (en sponsoren)
 • Projectmanagement
 • Verandermanagement
 • Effectieve teams met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden
 • Efficiënte processen en systemen voor het beheren en in praktijk brengen van de aanbevelingen die uit RCM3-analyses naar voren komen
 • Een cultuur gericht op het borgen van resultaten en het realiseren van plannen
 • Een cultuur en organisatie gericht op continue verbetering

 

Projectmanagement:

Zoals met elke investering in tijd en geld van enige omvang, is een goede voorbereiding bepalend voor succes. Om het plan realistisch te maken en er voldoende draagvlak voor te creëren, moet het plan worden opgesteld in nauw overleg met het management en de leidinggevenden van de betreffende technische systemen. Bij het opstellen van het plan moeten de volgende vragen worden beantwoord:

 • Welke apparatuur valt er onder het project?
 • In welk bedrijfsverband wordt de apparatuur ingezet (is het redundant uitgevoerd, continu of batch, is er wisseling in de vraag, hoe zit het met (niet) beschikbaarheid van reservedelen, etc.)?
 • Hoeveel RCM-bijeenkomsten zijn er nodig?
 • Hoeveel afzonderlijke werkgroepen zijn er nodig? (Het antwoord op deze vraag hangt af van de antwoorden op de vorige vragen.)
 • Hoeveel werkgroepen zullen de facilitators begeleiden, met andere woorden hoeveel RCM-projecten lopen er tegelijk?
 • Welke andere factoren zouden van invloed kunnen zijn op de bezetting, de startdatum en de duur van elke analyse, zoals vakantie, andere cursussen, andere initiatieven, stops, ploegenroosters etc.?
 • Op welke gronden zullen de analyses worden gecontroleerd en wie moet dat doen?

Een tweede doel van het opstellen van een projectplan is het vastleggen van concrete meetbare doelstellingen en het vastleggen met het management van het moment van en de deelnemers aan de evaluatie van deze doelstellingen.

 

 

Om die reden starten wij elk RCM-project met een driedaagse basiscursus. Deze cursus is niet alleen bedoeld voor de hoofdrolspelers in dit proces, maar ook voor degenen die gevraagd gaan worden mensen beschikbaar te stellen om aan het proces deel te nemen en de resultaten te verwerken. Daarom heeft onze driedaagse basiscursus de volgende doelstellingen:

 

 • Ervoor te zorgen dat leidinggevenden de doelstellingen en de technische inhoud van RCM begrijpen, zodat zij zinvol kunnen deelnemen aan het voorbereiden van RCM-projecten, de uitvoer in daad en raad ondersteunen en de resultaten krachtig omarmen en doorvoeren.
 • Werkgroepleden voldoende kennis bij te brengen over RCM, zodat zij in staat zijn een actieve bijdrage te leveren aan het proces.
 • Beoogde RCM-facilitators op het toelatings-niveau voor de vervolgtraining te brengen.

 

 

 

 

 

Onze facilitators zijn experts op het gebied van de toepassing van RCM en gecertificeerd door Aladon – The Risk and Reliability Network (het netwerk van RCM2 en RCM3 licentiehouders). Ze zijn hoogopgeleid en zeer ervaren in het zo snel en goed mogelijk begeleiden van werkgroepen bij het bepalen van de optimale betrouwbaarheidsstrategie.

De facilitator is niet alleen de belangrijkste speler bij het bepalen van de optimale onderhoudsstrategie, maar ook speelt hij een belangrijke rol bij het managen van RCM in de organisatie; zoals bij de projectselectie, het creëren van draagvlak voor de resultaten en het begeleiden van de implementatie van de aanbevelingen.

Daarnaast speelt hij een cruciale rol bij:

 • de selectie en afbakening van het technische systeem waarop RCM wordt toegepast,
 • het inschatten van de doorlooptijd van de toepassing van RCM2 op dat systeem,
 • het kiezen van de optimale samenstelling van het projectteam voor het beantwoorden van de RCM-vragen,
 • de voorbereiding van het project zodat de werkgroep zo efficiënt mogelijk aan de slag kan,
 • de overdracht naar de organisatie van de aanbevelingen.

 

Wilt u ook ervaren hoe onze facilitators u zo snel en goed mogelijk begeleiden naar het bepalen van de optimale betrouwbaarheidsstrategie?

“Je krijgt de antwoorden waar je om vraagt. De kunst van het faciliteren is het stellen van de juiste vragen. Dat maakt het verschil tussen eindeloos verwarrende discussies en het snel nemen van een gedragen onderbouwde beslissing.””

Pieter Jan Hische – Docent Operational Excellence Transfer