Menu
Reliability Centered Maintenance 3 (RCM3)

Reliability Centered Maintenance 3 (RCM3) – Risico gebaseerd RCM

RCM3 wordt gebruikt om economische en fysieke risico’s te beheersen en tegelijkertijd de prestaties van fysieke assets te verbeteren op het gebied van veiligheid, milieu, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en klanttevredenheid.

RCM3 staat voor een wijze van toepassen van RCM en voor het complete aanbod van opleidingen en diensten gericht op het zo effectief mogelijk overdragen van de kennis en vaardigheden vereist om de kracht van RCM te benutten.

 

“RCM3 is een methode om het vereiste veilige minimum te bepalen aan onderhoud, engineering en andere risicobeperkende maatregelen om een aanvaardbaar niveau van veiligheid, milieu-integriteit en kosteneffectieve operationele capaciteit te verzekeren, zoals dat beschreven staat in de assetmanagementnorm van de organisatie.”

 

RCM3 en RCM2

De ervaring die in het Aladon netwerk gedurende 30 jaar lang wereldwijd is opgedaan met de toepassing van RCM2 en de constatering dat de wereld van onderhoud blijft veranderen door nieuwe technieken, heeft geleid tot het ontwikkelen van een op risico-gebaseerde benadering. Aladon RCM3 brengt risicobeheersmaatregelen/ betrouwbaarheidsstrategieën voor fysieke assets in lijn met de (asset-) managementstrategie. RCM3 is de volgende generatie RCM en gaat verder dan het robuuste en grondige denkproces van de RCM2-methode.

 

Conformiteit met ISO 55000 en ISO 31000

Risico-gebaseerd RCM (RCM3) integreert de nieuwste technieken en is volledig conform de internationale norm voor assetmanagement en risicomanagement (ISO 55000 en ISO 31000). RCM3 voldoet volledig aan – en gaat zelfs verder – dan de vereisten in de standaard voor RCM (SAE JA1011/1012).

 

Wanneer wordt RCM3 toegepast?

RCM3 wordt toegepast wanneer organisaties fysieke en economische risico’s die samenhangen met het gebruik van technische systemen willen reduceren, om zo de inherente capaciteit van assets van veiligheid en betrouwbaarheid te bereiken tegen minimale kosten. De sleutel tot succes is het verschuiven van de conventionele benadering van reparatie en modificatie naar een focus op proactief beheersen van risico’s – het basisprincipe van RCM3.

 

Hoe werkt het?

Dit op risico gebaseerde proces laat organisaties fysieke risico’s (veiligheid en milieu) en economische risico’s identificeren, analyseren en evalueren. Wanneer de risico’s  eenmaal zijn beoordeeld, stelt het de mensen die het dichtste bij de assets staan, in staat de risicobeheersmaatregelen te bepalen en het risico te verlagen naar een aanvaardbaar niveau of zelfs geheel weg te nemen.

De strategie kan bestaan uit periodieke onderhoudstaken (predictief, preventief of detectief), bewust storing afwachten of eenmalige wijzigingen (in het ontwerp, het gebruik of het onderhoud). Met RCM3 wordt de oplossing geboden om te bepalen welke onderhoudstaken, of misschien wel geen, moeten worden toegepast op een systeem en met welk interval deze taken moeten worden uitgevoerd.

RCM3 doorloopt daarvoor 8 stappen:

 • Wat zijn de bedrijfsomstandigheden (bedrijfsverband)?
 • Wat willen de gebruikers dat het systeem doet (functies)?
 • Op welke manieren kan het systeem falen (storingstoestand)?
 • Wat zijn de oorzaken voor het falen van het systeem (storingsoorzaak en mechanisme)?
 • Wat gebeurt er wanneer zo´n storing optreedt (storingseffecten)?
 • Wat zijn de risico’s die samenhangen met elke storing (niet-gemitigeerd risico)?
 • Wat moet er gedaan worden om niet aanvaardbare risico’s te reduceren naar een aanvaardbaar niveau (proactief risicomanagement)?
 • Wat kan er gedaan worden om aanvaardbare risico’s te beheersen op een kosteneffectieve manier (terugval-risicomanagement)?

Lees ons artikel met een korte samenvatting van de 8 RCM3-stappen.

 

De voordelen van RCM3

 • Meer beslissingen kunnen en worden genomen op lagere niveaus in de organisatie, ervaringsdeskundigen worden in hun kracht gezet en zo wordt werkelijke verandering bereikt;
 • Risico-gebaseerde benadering leidt tot snellere besluitvorming en implementatie, zodat tijd en middelen worden bespaard;
 • Risicobeheersmaatregelen worden in lijn gebracht met de bedrijfsdoelstellingen zoals deze geformuleerd zijn binnen Asset Management– de acties op de werkvloer van productie en onderhoud zijn gericht op het realiseren van Operational Excellence;
 • RCM3 levert een gezamenlijke taal en aanpak met gedeelde doelstellingen voor productie, onderhoud (inclusief het beheren en onderhouden van beveiligingssystemen) en engineering en verbetert zo de samenwerking tussen deze afdelingen;
 • Verbeterd risicomanagement, in het bijzonder voor veiligheidssystemen en beveiligingsmiddelen;
 • Conformiteit (compliance) – de risicobeheersstrategie opgesteld met RCM3 voldoet aan de eisen gesteld in ISO-standaards voor asset management (ISO 55000) en risico management (ISO 31000).

 

Hoe wordt RCM3 toegepast?

RCM3 levert de beste resultaten op als het wordt toegepast door werkgroepen, samengesteld uit degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en degenen die verantwoordelijk zijn voor de bediening, met een RCM3-facilitator als begeleider. Daarbij is het veel aannemelijker dat het toepassen van RCM3 tot significante en blijvende resultaten op het gebied van veiligheid, milieu, beschikbaarheid, kwaliteit en kosteneffectiviteit zal leiden wanneer de facilitator een eigen medewerker is dan wanneer het iemand van buiten is.

De belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle toepassing van RCM3 is dat de genen die betrokken worden bij de toepassing van deze methode, de methode voldoende beheersen. Het Aladon Network – het wereldwijde netwerk van licentiehouders voor RCM2 en RCM3 – heeft in de afgelopen dertig jaar een pakket van opleidingen en diensten ontwikkeld die erop zijn gericht de RCM-technologie zo efficiënt mogelijk over te dragen. In de praktijk komt dat er op neer dat de werkgroepleden de RCM3-Basiscursus moeten hebben gevolgd en de Facilitator het traject voor het ontwikkelen van vaardigheden voor RCM3-facilitators succesvol heeft doorlopen.

Wij schrijven regelmatig columns en artikelen over alle aspecten van risicomanagement; leerzaam, prikkelend en leuk om te lezen!

Lees bijvoorbeeld over een aantal baanbrekende nieuwe inzichten op het gebied van Maintenance Management in onze reeks kennisartikelen verschenen in Maintenance Benelux.