Menu
Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Klik op de afbeeldingen om de PDF te downloaden.

drukapparaten-besluit
Het Besluit Drukapparatuur – Reliability-centred Maintenance (RCM) als invalshoek

Op 29 mei 1997 hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie richtlijn 97/23/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur vastgesteld. Deze richtlijn staat bekend als ‘Pressure Equipment Directive’. In het verdrag van Rome is vastgelegd dat de lidstaten de richtlijnen die de Europese Unie maakt, ongewijzigd kracht van wet geven. Richtlijn 97/23/EG is gefaseerd in Nederlandse wetgeving omgezet. Met Reliability-Centred Maintenance (RCM) kan volledig invulling worden gegeven aan de controles die in het Besluit Drukapparatuur en de Uitvoeringsregeling Besluit Drukapparatuur worden voorgeschreven. RCM biedt in dit kader, in vergelijking met Risk-Based Inspection, veel extra mogelijkheden. Dat bleek tijdens de onlangs gehouden studiedag ‘Onderhoud en Warenwetbesluit Drukapparatuur’, georganiseerd door de NVDO. Bovendien kan zonder extra investeringen het veilige minimum aan onderhoudstaken worden bepaald, dat nodig is voor de continuïteit van het primaire proces in een onderneming.

Dit artikel is verschenen in Maintenance Management, 2006, nummer 10 (oktober).

ATEX
Betekenis van ATEX-137 voor onderhoud

Sinds 1 juli 2003 moeten alle nieuwe arbeidsmiddelen in overeenstemming zijn met de Europese richtlijn 1999/92/EG ofwel ATEX-137. Bij deze richtlijn hoort een niet-bindende gids met praktische richtsnoeren voor de uitvoering. Deze gids beperkt zich niet tot voorschriften voor de aanschaf van arbeidsmiddelen, maar schrijft ook onderhoudswerkzaamheden voor. De gids geeft echter geen concreet antwoord op de vraag wat die werkzaamheden moeten inhouden en met welke intervallen ze moeten worden uitgevoerd. gelukt. Het goede nieuws is dat ondernemingen met richtlijn 1999/92/EG wat onderhoud betreft alle kanten uit kunnen. Het slechte nieuws is echter dat ondernemingen die hier niet serieus mee om gaan, het doel van richtlijn 1999/92/EG, namelijk minder slachtoffers van explosies en ontbrandingen, niet zullen bereiken.

Dit artikel is verschenen in Reed Business Select – Industrieel Onderhoud, 2004, nummer 9 (september).

The never ending storing (3)
Een logaritmische schaal voor veiligheid

Het derde artikel in de serie ‘The never ending storing’ gaat over de schaal van Paulos voor storingen met veiligheidsgevolgen:

“We zouden graag in een omgeving leven waar we geen risico lopen om bij één of andere activiteit om het leven te komen. Aan alles wat we doen, kleeft echter enig risico. Nul risico is een onbereikbaar ideaal. Net als bij andere idealen blijft het wel een nastrevenswaardig doel. Sommige bedrijven hebben ‘Zero incidents’ zelfs tot motto verheven. De schaal van Paulos maakt het eenvoudiger om de orde van grootte van risico’s verbonden aan bepaalde activiteiten in te schatten. Elk punt erbij komt overeen met een afname van het veiligheidsrisico met een factor 10.”

Dit artikel is verschenen in OnderhoudsTechniek & -Management, 2003, nummer 1 (februari).